ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
03.08.2015                   № 229

Заступник голови –
керівник апарату адміністрації
                  В.І. Поліщук

ПОЛОЖЕННЯ
про управління цивільного захисту населення
Житомирської обласної державної адміністрації

         1. Управління цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації (далі – управління) утворюється згідно з розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації, входить до структурних підрозділів облдержадміністрації і в межах адміністративної території забезпечує виконання завдань щодо цивільного захисту населення.
        
         2. Управління підпорядковується голові облдержадміністрації, а також є підзвітним і підконтрольним центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту населення.
        
         3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.
        
         4. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території області.
        
         5. Завданнями і повноваженнями управління є:
        
         1) організація та забезпечення готовності системи централізованого оповіщення і систем оперативного оповіщення керівного складу територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
         населення Житомирської області (далі - ТП ЄДС ЦЗ) та її ланок у мирний час і в особливий період;
        
         2) організація і здійснення оповіщення керівного складу ТП ЄДС ЦЗ та її ланок, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій відповідного рівня;
        
         3) організація і забезпечення готовності міського пункту управління облдержадміністрації до дій за призначенням та за несенням оперативно-чергової служби;
        
         4) організація виконання нормативних актів з питань створення і використання матеріальних резервів для запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації їх наслідків;
        
         5) забезпечення роботи обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
        
         6) забезпечення роботи обласної комісії з питань евакуації, планування, організації та проведення евакуаційних заходів із зон надзвичайних ситуацій (із зон можливих бойових дій в особливий період);
        
         7) координація виконання заходів з накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;
        
         8) координація роботи спеціалізованих служб цивільного захисту щодо забезпечення життєдіяльності постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій;
        
         9) планування дій органів управління та сил ТП ЄДС ЦЗ у мирний час і в особливий період;
        
         10) розроблення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період;
        
         11) організація, підготовка, проведення навчань (тренувань) з органами управління ТП ЄДС ЦЗ та її ланок;
        
         12) організація навчання населення з питань цивільного захисту та забезпечення підготовки його до дій у надзвичайних ситуаціях;
        
         13) організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;
         14) визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;
        
         15) організація обліку захисних споруд цивільного захисту;
        
         16) взаємодія з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування, реалізує державну політику у сфері цивільного захисту та з територіальними структурами функціональних підсистем ЄДС ЦЗ Житомирської області;
        
         17) участь у розробленні та забезпеченні реалізації регіональних, місцевих програм, планів заходів у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;
         участь в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;
         участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, у тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування;
         участь в організації ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також радіаційного, хімічного та інженерного захисту територій;
         участь у підготовці пропозицій щодо соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема щодо виплати матеріальної допомоги;
         участь у заходах з територіальної оборони в особливий період та участь у заходах антитерористичного спрямування;
        
         18) підготовка голові облдержадміністрації пропозицій щодо:
         включення до проекту місцевого бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту області;
         віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх переліку центральному органу виконавчої влади, а також віднесення суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту, затвердження їх переліку згідно з порядком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
         порушення клопотання про залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил ТП ЄДС ЦЗ згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
         надання методичної допомоги іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
         участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних із діяльністю органів управління і сил ТП ЄДС ЦЗ та її ланок.
        
         6. Управління, відповідно до визначених повноважень:
        
         1) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
        
         2) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;
        
         3) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
        
         4) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
        
         5) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до повноважень управління;
        
         6) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
        
         7) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
        
         8) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
        
         9) готує самостійно або разом із іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
        
         10) забезпечує виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції;
        
         11) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
        
         12) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
        
         13) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
        
         14) постійно інформує населення про стан виконання наданих законом повноважень;
        
         15) надає методичну допомогу органам виконавчої влади та місцевого самоврядування;
        
         16) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
        
         17) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
        
         18) забезпечує реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
        
         19) забезпечує захист персональних даних;
        
         20) здійснює інші, передбачені чинним законодавством повноваження.
        
         7. Управління має право:
        
         1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
        
         2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
         3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері цивільного захисту;
        
         4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
        
         5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.
        
         8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерства та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
        
         9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням з центральним органом виконавчої влади.
        
         10. Начальник управління:
        
         1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє у створенні належних умов праці у підрозділі;
        
         2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про управління;
        
         3) затверджує посадові інструкції особового складу управління та розподіляє обов’язки між ними;
        
         4) планує роботу управління, вносить пропозиції до плану роботи облдержадміністрації;
        
         5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
        
         6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
        
         7) входить до складу колегії облдержадміністрації;
        
         8) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
        
         9) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;
        
         10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
         Накази нормативно-правового характеру, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, реєструє в територіальних органах Мін’юсту України;
        
         11) подає на затвердження голові облдержадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його особового складу;
        
         12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління, як підрозділу із статусом юридичної особи;
        
         13) здійснює добір кадрів;
        
         14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
        
         15) вирішує питання:
         призначення на посаду та звільнення з посади державних службовців управління у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
         прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
        
         16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
        
         17) забезпечує дотримання особовим складом управління Правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
        
         18) здійснює інші повноваження, визначені законом.
        
         11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.
        
         12. Начальник управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації за його поданням, погодженим із заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено повноваження щодо вирішення питань кадрової політики в області.
        
         13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
        
         14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
        
         15. Управління погоджує кандидатури на посади керівників структурних підрозділів з питань цивільного захисту у складі районних державних адміністрацій при їх призначенні і звільненні.
        
         16. Управління, як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.